FUJIFILM

Regulamin korzystania z Internetowego Studia Fotograficznego

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego Studia Fotograficznego (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu foto.fujifilm.pl w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć.
 2. Właścicielem serwisu Internetowe Studio Fotograficzne (dalej zwanego ISF) jest: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000347504, REGON 142214461, NIP 1070015355.

§2 Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera z przeglądarką internetową.
 2. Osoba korzystająca z serwisu ISF (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć za pośrednictwem serwisu ISF jedynie po dokonaniu rejestracji.
 3. Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej: foto.fujifilm.pl.
 5. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu ISF obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu ISF dostępnego na stronie internetowej serwisu foto.fujifilm.pl.
 6. Zamówienia składane w systemie ISF są wykonywane tylko przez autoryzowane Studia Fotografii Cyfrowej FDi Fujifilm związane umową współpracy z FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o. (zwane dalej "Studiami") i przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o. Wykaz autoryzowanych Studiów został zamieszczony na stronie internetowej: foto.fujifilm.pl.
 7. Wszystkie zamówienia wykonywane są przy użyciu papieru i chemii Fujifilm.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie złożenia zamówienia".
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
  • w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
  • w przypadku gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,
  • gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
  • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizacji zamówienia.

O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 7, chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych adresowych.

§3 Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu "Potwierdzenie wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną zamówione usługi fotograficzne będą, według wyboru Klienta:
  • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres listem priorytetowym
  • przygotowane do odbioru w odpowiednim wskazanym przez Klienta w zamówieniu Studiu, w którym zlecił realizację zamówienia.
 2. Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie foto.fujifilm.pl godziny otwarcia Studia wykonującego zlecenie. Każde Studio ma indywidualne godziny otwarcia. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 90 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej: foto.fujifilm.pl
 4. Serwis ISF nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (forma dostawy: list priorytetowy).
 5. Usługa kurierska jest realizowana przez kuriera nadawanego przez laboratorium. W celu ustalenia firmy realizującej usługi kurierskie należy skontaktować się z laboratorium które realizuje zamówienie.
 6. Reklamacje dotyczące przesyłek są realizowane wg regulaminu firmy doręczającej.

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.

§5 Cennik i płatności

 1. Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie foto.fujifilm.pl w momencie składania zlecenia.
 2. Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
  • Płatność gotówka lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w Studio
  • Płatność z góry kartą kredytową
  • Płatność "za pobraniem" (w przypadku przesłania wykonanych odbitek za pośrednictwem listu priorytetowego)

§6 Przechowywanie prac

 1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki, są usuwane z pamięci komputerów Studia realizującego zamówienie. Zdjęcia/pliki Klientów są przechowywane na serwerze obsługującym ISF do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku w ISF.

§7 Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres Studia wykonującego reklamowane zlecenie. Dane kontaktowe Studiów znajdują się na stronie internetowej: foto.fujifilm.pl Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu, na adres Studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 3. W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.

§8 Prawa autorskie

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia Fujifilm Distribution Polska Sp. z o.o. oraz powiązane z nim Studia z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w serwisie ISF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych będzie FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
 3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania.

§10 Modyfikacja zamówienia

 1. Osoba która złożyła zamówienie może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do produkcji lub nie zostało wykonane. Aby anulować zamówienie należy zalogować się w ISF wejść w "Moje konto" następnie "Moje zamówienia" i wybrać odpowiednie zamówienie oraz "Anuluj Zamówienie"
 2. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu, zalecamy anulować zamówienie i złożyć ponowne.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176), .
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Sp z o.o., na stronach internetowych: foto.fujifilm.pl oraz w Studiach.

Internetowe Studio Fotograficzne - Zamów odbitki najwyższej jakości przez Internet. Zamawiając zdjęcia przez Internet nie musisz wychodzić z domu. Jako pierwsi uruchomiliśmy możliwość zamówienia zdjęcia 3D, co otwiera nowy rozdział pod tytułem Fotografia trójwymiarowa. W naszej ofercie jest: Odbitka, Fotogadżety i zdjęcia trójwymiarowe.